Webhelyünkön cookie-kat használunk annak érdekében, hogy az oldalak minél inkább lefedjék a felhasználói igényeket, illetve hogy a leginkább lényeges hirdetéseket jelenítsük meg. Az oldal használatával vagy a "Rendben" gombra történő kattintással hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. A"Részletes info" linkre kattintva részletes leírást olvashat arról, hogyan használja a cookie-kat a Konraad webhely.

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő a Konraad Strategy Stratégia és Működésmenedzsment Tanácsadó Bt

Székhelye 1027 Budapest, Horvát u 14-24

Email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH - 95315/2016

A Konraad Strategy Bt, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó bármely tevékenységével  megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak és az üzleti etikai szabályoknak.

Felhasználók azok a regisztrálók és ügyfelek, akiknek a személyes adatait a Konraad Strategy Bt. kezeli.

Bevezetés

Az Adatvédelmi Irányelvek a Konraad Strategy Bt. - től megrendelt szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető anyagok illetve megrendelhető szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések során felmerülő személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen irányelvek irányadók minden olyan további esetben, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.

Minden egyes szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek rendelkeznek az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.

Az Adatkezelési Irányelvek egyoldalúan módosíthatók oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A Felhasználók hozzájárulását igénylő változásokról külön, egyedi tájékoztatást küldünk lehetőséget adva, hogy a Felhasználó megadja vagy megtagadja a hozzájárulását.

Az egyes szolgáltatások megrendelésével illetve használatával, a letölthető tartalmakhoz szükséges regisztrációval Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Konraad Strategy Bt. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje, a szolgáltatáshoz szükséges kapcsolattartás céljából.

Szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló közvetlen értesítőket csak azok a Felhasználók kapnak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak.

Jogszabályi háttér és alapelvek

A Konraad Strategy Bt a Felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A Konraad Strategy Bt. a Felhasználók személyes adatait kizárólag a jelen irányelvekben meghatározottak szerint kezeli  arra a célra, amelyhez a felhasználó hozzájárulását adta.

A jelen Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

Az adatkezelés jogalapja 

Egyes letötlhető anyagok és szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe. A Felhasználó a regisztráció során a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg a hozzájárulást. Szakmai anyagokról, cikkekkről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló értesítésekhez a Felhasználó külön hozzájárulása szükséges.

A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja szolgáltatások nyújtása. Ennek körében

 • a Felhasználó azonosítása, többi felhasználótól való megkülönböztetése
 • kapcsolattartás szolgáltatás igénybevételéhez
 • hozzájárulás esetén értesítés küldés letölthető szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról
 • szolgáltatások testre szabásának segítése
 • harmadik személy termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A szolgáltatások és a weboldal fejlesztése, valamint a szolgáltatásban rejlő marketing lehetőségek kiaknázása érdekében a konraad.hu weboldalain különféle cookie-k elhelyezésére kerülhet sor. Erre webhelyen lévő külön tájékoztató hívja fel a figyelmet. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja

A kezelt személyes adatok köre

 • Személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatás (például konzultáció, workshop) igényvevételéhez: név, telefonszám, email cím
 • Ingyenes anyagok (pldául munkafüzetek, cikkek, videók) letöltéséhez: keresztnév/becenév, email cím
 • Szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető akciókról és szolgáltatásokról szóló értesítésekhez: keresztnév/becenév, email cím
 • Magánszemély részére történő számla kiállításához: név, cím

Az adatkezelés módja és időtartama

A felhasználók adatait a felorolt adatkezelési célok alapján elkülönítve tartjuk nyilván

Személyes adatokat a Konraad Strategy Bt. nem hoz nyilvánosságra és nem szolgáltat ki harmadik félnek.

 Az felhasználók személyes adataihoz hozzáférők köre

 • az Konraad Strategy Bt. munkatársai;
 • a lent felsorolt Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

Az adatkezelés időtartama kizárólag addig terjed amíg a Felhasználó erre engedélyt ad. Az engedélyt bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Kivételt képez a magánszemély számára kiállított számlán szereplő személyes adat, amelyet a számla másodpéldányával együtt a hatályos törvény által előírt ideig megőrzünk. 

Adatbiztonság

A Konraad Strategy Bt. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A személyes adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Az adatokat kizárólag megfelelően hitelesített és szerződött Adatfeldolgozók dolgozhatják fel.

Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Konraad Strategy Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

A Konraad Strategy Bt. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A személyes adatok módosításának, törlésének kezdeményezése

Az adatok módosítását és törlését az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

A letölthető szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló értesítő levelekben külön linken is kezdeményezhető a személyes adatok törtlése.

A kezdeményezésre a Konraad Strategy bt. köteles az érintett adatokat törölni, megsemmisíteni kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el (például számla kiállításához).

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Konraad Strategy Bt-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, marketing célra történik, illetve
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslat

Bármely Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Emaol: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

Telefon +36 (1) 391 1400

honlap: www.naih.hu

Adatfeldolgozók 

Számlázáshoz (magánszemélynek kiállított számla esetén)

KBOSS.hu Kft.

adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Továbbított adatok köre: név, cím

Kapcsolattartáshoz, értesítő levelek kiküldéséhez

ActiveCampaign, LLC

1 North Dearborn Street
Suite 500
Chicago, IL 60602

Továbbított adatok köre

 • keresztnév/becenév, email cím
 • személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatás rendelése esetén: név, email cím, telefonszám