top of page

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő a Konraad Consulting Vezetési Tanácsadó Kft

 

Székhelye 1134 Budapest, Váci út 47.

 

Email címe: iroda@konraad.hu

 

A Konraad Consulting Kft, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó bármely tevékenységével  megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak és az üzleti etikai szabályoknak.

 

Felhasználók azok a regisztrálók és ügyfelek, akiknek a személyes adatait a Konraad Consulting Kft. kezeli.

 

Bevezetés

 

Az Adatvédelmi Irányelvek a Konraad consulting Kft. - től megrendelt szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető anyagok illetve megrendelhető szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések során felmerülő személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen irányelvek irányadók minden olyan további esetben, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.

 

Minden egyes szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek rendelkeznek az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.

 

Az Adatkezelési Irányelvek egyoldalúan módosíthatók oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A Felhasználók hozzájárulását igénylő változásokról külön, egyedi tájékoztatást küldünk lehetőséget adva, hogy a Felhasználó megadja vagy megtagadja a hozzájárulását.

 

Az egyes szolgáltatások megrendelésével illetve használatával, a letölthető tartalmakhoz szükséges regisztrációval Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Konraad Consulting Kft. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje, a szolgáltatáshoz szükséges kapcsolattartás céljából.

 

Szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló közvetlen értesítőket csak azok a Felhasználók kapnak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak.

 

Jogszabályi háttér és alapelvek

 

A Konraad Consulting Kft. a Felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

 

A Konraad Consulting Kft. a Felhasználók személyes adatait kizárólag a jelen irányelvekben meghatározottak szerint kezeli  arra a célra, amelyhez a felhasználó hozzájárulását adta.

A jelen Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Egyes letötlhető anyagok és szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe. A Felhasználó a regisztráció során a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg a hozzájárulást. Szakmai anyagokról, cikkekkről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló értesítésekhez a Felhasználó külön hozzájárulása szükséges.

A Felhasználó emellett önkéntes alapon kapcsolat létesítése céljából is megadhatja személyes adatait, üzenet küldésével. A kapcsolatfelvétel üzenetküldést, kérdésfeltevést személyes kapcsolat felvételét jelenti a Felhasználó szándékától függően. 

A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja szolgáltatások nyújtása. Ennek körében

 • a Felhasználó azonosítása, többi felhasználótól való megkülönböztetése

 • kapcsolattartás kommunikációhoz, szolgáltatás igénybevételéhez

 • hozzájárulás esetén értesítés küldés letölthető szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról

 • szolgáltatások testre szabásának segítése

 • harmadik személy termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül

 

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A szolgáltatások és a weboldal fejlesztése, valamint a szolgáltatásban rejlő marketing lehetőségek kiaknázása érdekében a konraad.hu weboldalain különféle cookie-k elhelyezésére kerülhet sor. Erre webhelyen lévő külön tájékoztató hívja fel a figyelmet. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja

 

A kezelt személyes adatok köre

 • Személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatás (például konzultáció, workshop) igényvevételéhez: név, telefonszám, email cím

 • Ingyenes anyagok (pldául munkafüzetek, cikkek, videók) letöltéséhez: keresztnév/becenév, email cím

 • Szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető akciókról és szolgáltatásokról szóló értesítésekhez: név/becenév, email cím

 • Személyes kommunikációhoz (például kérdések megválaszolásához): név/becenév, email cím, telefonszám

 • Magánszemély részére történő számla kiállításához: név, cím

 

Az adatkezelés módja és időtartama

 

A Felhasználók adatait a felorolt adatkezelési célok alapján elkülönítve tartjuk nyilván

 

Személyes adatokat a Konraad Consulting Kft. nem hoz nyilvánosságra és nem szolgáltat ki harmadik félnek.

 

 Az felhasználók személyes adataihoz hozzáférők köre

 • az Konraad Consulting Kft. munkatársai;

 • a lent felsorolt Adatfeldolgozók munkatársai;

 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
   

Az adatkezelés időtartama addig terjed amíg a Felhasználó erre engedélyt ad. Az engedélyt bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.

 

Kivételt képez a magánszemély számára kiállított számlán szereplő személyes adat, amelyet a számla másodpéldányával együtt a hatályos törvény által előírt ideig megőrzünk. 

 

Adatbiztonság

 

A Konraad Consulting Kft. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

A személyes adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

Az adatokat kizárólag megfelelően hitelesített és szerződött Adatfeldolgozók dolgozhatják fel.

 

A felhasználók, érintettek jogai

 

Tájékoztatás kérése

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Konraad Strategy Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az iroda@konraad.hu címen.

 

A Konraad Consulting Kft. a Felhasználó kérelmére köteles tájékoztatást adni a következőkről:

 • az általa kezelt adatok kategóriáiról

 • azokról az adatokról amiket megbízott adatfeldolgozó dolgoz fel

 • az adatok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról,

 • az adatkezelés jogalapjáról,

 • az adatkezelés időtartamáról vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjairól

 • azoknak az adatfeldolgozóknak a nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, akiknek az adatokat feldgozásra átadta

 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

 • amennyiben az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden információ

 

Személyes adatok törlésének, helyesbítésének kezdeményezése

 

A Felhasználó bármikor jogosult az adatok helyesbítését, törlését kérni. Az adatok helyesbítését és törlését az iroda@konraad.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

 

A helyesbítésre vonatkozó kérést a Konraad consulting Kft, mint Adatkezelő, köteles késedelem nélkül teljesíteni.

A letölthető szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló értesítő levelekben külön linken is kezdeményezhető a személyes adatok törtlése.

 

A kezdeményezésre a Konraad Consulting Kft. köteles az érintett adatokat törölni, megsemmisíteni kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el (például számla kiállításához).

 

A Konraad Consulting Kft. a kezelt személyes adatokat a Felhasználó kezdeményezése nélkül is megsemmisíti, ha

 • az adatkezelés időtartama lejárt, vagy az adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amire gyűjötték őket

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték

 • az adatokat az uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez kell törölni

 

Személyes adatok kezelésének korlátozása

 

Az Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • a Felhasználó tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Konraad Consulting Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, marketing célra történik, illetve

 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

 

Ez alól kivétel, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A személyes adatok hordozhatósága

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,

 • ha az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, vagy a Felhasználóval kötött szerződés teljesítése

 • és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Jogorvoslat

 

Bármely Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Telefon +36 (1) 391 1400

honlap: www.naih.hu

 

Adatfeldolgozók

Számlázáshoz (magánszemélynek kiállított számla esetén)

KBOSS.hu Kft.

adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Továbbított adatok köre: név, cím

 

Kapcsolattartáshoz, értesítő levelek kiküldéséhez, anyagok letöltéséhez

Wix.com Inc.

500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

Továbbított adatok köre:

 • név/becenév, email cím

Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC 

675 Ponce de Leon Ave NE 

Suite 5000 

Atlanta, GA 30308 USA 

 • keresztnév/becenév, email cím

 • személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatás rendelése esetén: név, email cím, telefonszám

ActiveCampaign, LLC 

1 North Dearborn Street
Suite 500
Chicago, IL 60602

Továbbított adatok köre

 • keresztnév/becenév, email cím

 • személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatás rendelése esetén: név, email cím, telefonszám

bottom of page